Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Afspraken

Praktisch

Heldere afspraken worden gemaakt over tijd en plaats van de behandelgesprekken. Als de behandelaar niet in staat is de behandeling door te laten gaan is deze verplicht 24 uur van te voren af te zeggen. Zo niet, dan zorgt de praktijk voor vervanging. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd, zonder kosten. Bij niet afzeggen door de cliënt worden de volledige kosten in rekening gebracht.

In de praktijk AnderZ wordt niet gerookt.

 

Privacy

Gegevens worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Crisissituaties

De praktijk AnderZ biedt geen crisis opvang. In geval van acute noodsituaties is de huisarts het geëigende adres.

Betaling

De cliënt krijgt aan het eind van de maand een factuur en betaalt binnen drie weken na de factuurdatum rechtstreeks aan de praktijk.

Klachtenregeling

Als de cliënt klachten over de behandeling heeft worden deze eerst besproken met de regiebehandelaar binnen de praktijk.

Recht

In onopgeloste geschillen is het Nederlands recht van toepassing.